decoration

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Wstawmoto.pl

 • Postanowienia ogólne

 • Artykuł 1. Postanowienia wstępne

 • Artykuł 2. Definicje

 • Warunki uczestnictwa w Serwinie Wstawmoto.pl

 • Artykuł 3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu Wstawmoto.pl

 • Artykuł 4. Ogłoszenia Wstawmoto.pl

 • Artykuł 5. Dodawanie ogłoszeń Wstawmoto.pl (Użytkownik)

 • Artykuł 6. Ogłoszenia Zainteresowanego (Firma)

 • Artykuł 7. Usuwanie Konta

 • Artykuł 8. Opłaty (Firma)

 • Artykuł 9. Zasady odpowiedzialności

 • Artykuł 10. Reklamacje

 • Artykuł 11. Postanowienia końcowe

 • Załączniki

 • Załącznik nr 1

 • Załącznik nr 2

 • Załącznik nr 3

 • Załącznik nr 4

 • Postanowienia ogólne

Artykuł 1. Postanowienia wstępne

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze Serwisu znajdującego się pod adresem URL https://wstawmoto.pl/ zwanego dalej "Serwisem".

 • Serwis Wstawmoto.pl ma siedzibę: ul. Dekerta 26, 87-100 Toruń

 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa

 • NIP: 524-249-51-43

 • NIP UE: PL5242495143

 • REGON: 015690013

 • KRS: 0000199402

 • Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie,

 • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Regulamin określa zasady korzystania z serwisu ogłoszeniowego Wstawmoto.pl przez Użytkowników zamieszczających ogłoszenia w Serwisie.

 • Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 • Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Wstawmoto.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

 • Operator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1.5 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

 • W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies.

 • Operator informuje Użytkowników, iż korzystanie z jego usług wymaga pośrednictwa publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Operator zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem. Serwis zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego Konta mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

 • Kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, umieszczanych w serwisie w celu sprzecznym z niniejszym regulaminem jest zabronione. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

Artykuł 2. Definicje

Użyte definicje oznaczają:

 • Serwis – internetowa platforma ogłoszeniowa on-line pod nazwą Wstawmoto.pl, prowadzona przez Operatora w języku polskim, umożliwiająca zamieszczanie Ogłoszeń, dostępna w domenie internetowej Wstawmoto.pl;

 • Ogłoszenie Wstawmoto.pl (Użytkownik)— sporządzone przez wystawcę ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do złożenia oferty) Towaru wystawcy, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

 • Ogłoszenie Zainteresowanego (Firma)– sporządzone przez Zainteresowanego ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do złożenia oferty) Towaru Zainteresowanego, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

 • Ogłoszenie – Ogłoszenie Wystawcy(Użytkownik) lub Ogłoszenie Zainteresowanego(Firma);

 • Towar – rzecz, która może być przedmiotem Ogłoszenia Wystawcy lub Ogłoszenia Zainteresowanego, zgodnie z Regulaminem;

 • Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie stworzyła ofertę i tym samym uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Serwis;

 • Zainteresowany(Firma) – Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą jako autokomis lub dealer samochodowy lub właściciel złomowiska, który zainteresowany jest kupnem lub wzięciem w zastaw lub wzięciem w komis lub zamianą Towaru Wystawcy oraz oferujący sprzedaż własnego Towaru, a także zainteresowany kupnem Towaru innego Zainteresowanego;

 • Wystawca – Użytkownik oferujący Towar do sprzedaży w ramach Serwisu, zgodnie z Regulaminem;

 • Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

 • Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu. Serwis umożliwia przydzielenie następujących Kont:

 • Konto Firma przeznaczone jest dla właścicieli autokomisów, dealerów samochodowych i właścicieli złomowisk.

 • Użytkownik indywidualny Wystawiający ofertę do rozsyłki nie posiada konta.

 • Warunki uczestnictwa w Serwinie Wstawmoto.pl

Artykuł 3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu Wstawmoto.pl

 • Wystawca w celu rozesłania oferty, powinien wypełnić formularz ofertowy, dostępny na stronie poprzez podanie: danych kontaktowych.

 • Rejestracji Zainteresowanego w Serwisie Wstawmoto.pl, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Zainteresowanego. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować w Serwisie (login) oraz hasła, a także podać:

NIP, adres: ulica, miasto, kod pocztowy, województwo, e-mail,

opcjonalnie: stronę www, numer telefonu kontaktowego, FB,– (Konto Firma).

 • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy rejestrowanym Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 • Bakarat to gra losowa. Do gracza należy wybór tego na co chce postawić. Bakarat pozwala postawić zakład na gracza lub na bankiera. Można też dokonac trzeciego zakładu ; taki zakład zwany jest potocznie „impasem”. Założeniem tego zakładu jest to, że wynikiem będzie remis. Gra Baccarat na stronie https://kasyno-online-pl.xyz/bakarat/ umożliwia graczom dokonywanie zakładów na 3. polach – remisu, gracza i bankiera. Celem baccarata jest odgadnięcie najwyższej karty lub postawienie na remis. Do czynienia z remisem mamy w przypadku gdy karta gracza i bankiera ma taką samą wartość. W Baccaracie nie powinno się stawiać na remis. Przewaga przewaga kasyna jest tu zbyt wysoka – 14,36 %. Przy obstawianiu bankiera jest to 1,06 %. Przy postawieniu na wygraną gracza to 1,24%.

 • W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ustępie 3.3., Użytkownik, będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy,

 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 • dostarczania prasy,

 • usług w zakresie gier hazardowych.

 • Operator może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w ust. 3.1. i 3.2.

 • Po potwierdzeniu rejestracji i wniesieniu opłaty abonamentowej przez Zainteresowanego, na jego adres zostaną dostarczone dwie nalepki z napisem „Wstawmoto.pl”. Zainteresowany zobowiązany jest eksponować otrzymane nalepki w widocznych miejscach swojego punktu, np. witryna autokomisu i lada autokomisu.

 • Zainteresowany posiada jedno Konto Firma musi być przypisane do jednego punktu będącego autokomisem lub dealerem samochodowym lub złomowiskiem. Zainteresowany nie może prowadzić jednego Konta Firma dla dwóch lub więcej punktów. Każdy punkt musi mieć osobne Konto Firma utworzone przez Zainteresowanego.

 • Konto Firma jest płatne. Koszt Konta Firma określa Załącznik nr 3. Konto

 • Na adres e-mail przypisany do Konta Firma będą wysyłane wszelkie informacje związane z korzystaniem z Serwisu.

Artykuł 4. Ogłoszenia Wystawcy

 • Wystawca samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, które musi być zgodne ze stanem faktycznym.

 • Zamieszczenie Ogłoszenia Wystawcy powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

 • Treść Ogłoszenia Wystawcy powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd Zainteresowanych, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.

 • Jedno Ogłoszenie Wystawcy może dotyczyć tylko jednego Towaru. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia Wystawcy zamieszczonego przez danego Wystawcę.

 • Wystawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

 • Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

 • Ogłoszenie Wystawcy należy umieścić w kategorii odpowiadającej właściwości Towaru, zgodnie z formularzem ogłoszeniowym Wstawmoto.pl.

 • Dokonując publikacji na łamach Serwisu Wstawmoto.pl udziela Operatorowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z całości lub części publikowanego materiału na następujących polach eksploatacji:

 • zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,

 • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

 • wykorzystania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP) oraz audiowizualnych,

 • wykorzystanie na stronach internetowych,

 • publiczne udostępnianie w dowolnej formie,

 • wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;

 • wystawiania, wyświetlania w całości lub we fragmentach,

 • prezentowania części lub całości Dzieła przez osoby trzecie, emitowania części lub całości Dzieła w radiu lub telewizji.

Artykuł 5. Dodawanie Ogłoszeń Wystawcy (Użytkownik)

 • Zamieszczenie Ogłoszenia Wystawcy w Serwisie Wstawmoto.pl wymaga: wypełnienia formularza ogłoszeniowego Wystawcy dostępnego na stronach Serwisu Wstawmoto.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia Wystawcy (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe).

 • Emisja Ogłoszenia Wystawcy w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji.

 • Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Wystawca może dołączyć do Ogłoszenia Wystawcy zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych Ogłoszeń Wystawcy a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania w Ogłoszeniu Wystawcy nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych Ogłoszeń Wystawcy odpowiadają wyłącznie zamieszczający je Użytkownicy.

 • Ogłoszenie Wystawcy dostępne jest dla Zainteresowanych(Firm) , którzy od ukazania się Ogłoszenia Wystawcy Serwisie wysyłają swoje oferty Wystawcy przez formularza kontaktowy, który umożliwia Zainteresowanym przesłanie oferty, która niezwłocznie pojawia się na Koncie Firmowym.

 • Wystawca ma możliwość prowadzenia negocjacji z Zainteresowanym w przedmiocie emitowanego Ogłoszenia Wystawcy za pomocą komunikatora on-line dostępnego w ramach Serwisu. Operator dopuszcza także prowadzenie negocjacji między Zainteresowanym a Wystawcą przez inne formy komunikacji, poza Serwisem.

Artykuł 6. Ogłoszenia Zainteresowanego (Firma)

 • Zainteresowany samodzielnie ustala treść Ogłoszenia Zainteresowanego, które musi być zgodne ze stanem faktycznym.

 • Zamieszczenie Ogłoszenia Zainteresowanego powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie Zainteresowanego dotyczy.

 • Treść Ogłoszenia Zainteresowanego powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.

 • Jedno Ogłoszenie Zainteresowanego może dotyczyć tylko jednego Towaru. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia Zainteresowanego zamieszczonego przez danego Zainteresowanego.

 • Publikacja Ogłoszenia Zainteresowanego w Serwisie jest płatna w postaci abonamentu.

 • Zainteresowany jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

 • Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

 • Zainteresowanego należy umieścić w kategorii odpowiadającej właściwości Towaru, zgodnie formularzem ogłoszeniowym Zainteresowanego.

 • Zamieszczenie Ogłoszenia Zainteresowanego w Serwisie Wstawmoto.pl wymaga wypełnienia formularza ogłoszeniowego Zainteresowanego dostępnego na stronach Serwisu Wstawmoto.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia Zainteresowanego (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe).

 • Emisja Ogłoszenia Zainteresowanego w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji.

 • Aktywacja Ogłoszenia Zainteresowanego następuje niezwłocznie po dodaniu Ogłoszenia Zainteresowanego do Serwisu.

 • Za pomocą formularza, o którym mowa w ustępie 6.9, Zainteresowany może dołączyć do Ogłoszenia Zainteresowanego zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych Ogłoszeń Zainteresowanego, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania w Ogłoszeniu Zainteresowanego nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych Ogłoszeń Zainteresowanego odpowiadają wyłącznie zamieszczający je Użytkownicy.

 • Operator zastrzega, że Ogłoszenia Zainteresowanego, które będą naruszały prawa osób trzecich mogą być usunięte.

 • Ogłoszenie Zainteresowanego dostępne jest dla Zainteresowanych Firm do czasu jego usunięcia przez Zainteresowanego lub zablokowania albo usunięcia Konta Zainteresowanego.

 • Firmy w czasie emisji Ogłoszenia Zainteresowanego wysyłają swoje oferty Zainteresowanemu przy pomocy formularza kontaktowego. Oferty te niezwłocznie pojawiają się na Koncie Zainteresowanego.

 • Dokonując publikacji na łamach Serwisu Zainteresowany udziela Operatorowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z całości lub części publikowanego materiału na następujących polach eksploatacji:

 • zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,

 • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

 • wykorzystania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP) oraz audiowizualnych,

 • wykorzystanie na stronach internetowych,

 • publiczne udostępnianie w dowolnej formie,

 • wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;

 • wystawiania, wyświetlania w całości lub we fragmentach,

 • prezentowania części lub całości Dzieła przez osoby trzecie, emitowania części lub całości Dzieła w radiu lub telewizji.

Artykuł 7. Usuwanie Konta

 • Konto może zostać usunięte na pisemne żądanie Użytkownika, przesłane na adres Operatora lub za pomocą poczty elektronicznej biuro@wstawmoto.pl

 • W przypadku żądania usunięcia Konta Firma wpłacona opłata abonamentowa zostanie zaliczona na poczet wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem usług Serwisu.

 • Operator usuwa Konto w ciągu 21 dni od daty otrzymania żądania.

 • Z ważnych przyczyn, w szczególności naruszenia regulaminu, umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

 • Niezapłacenie przez Użytkownika będącego Zainteresowanym opłaty abonamentowej za prowadzenie Konta Firma, skutkuje usunięciem Konta przez Operatora. Przed usunięciem Konta Operator poinformuje o braku uiszczenia należności i wyznaczy dodatkowy 7 dniowy termin na jej uregulowanie. Brak zapłaty po upływnie dodatkowego terminu skutkuje usunięciem konta Firma.

 • Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy między Użytkownikiem a Operatorem.

Artykuł 8. Opłaty (Firma)

 • Usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu Wstawmoto.pl są odpłatne. Wysokość opłat za poszczególne usługi i ich opcje oraz zasady ich pobierania określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 • Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia pobierania opłat za świadczenie usług w ramach Serwisu. Wiadomość o uruchomieniu pobierania opłat za świadczone usługi zostanie przesłana Użytkownikom na adres e-mail przypisany do Konta z 14 dniowym wyprzedzeniem.

 • Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 • Użytkownikom Kont Firma wystawiane są faktury VAT. W tym celu powinni oni podczas Rejestracji wypełnić odpowiedni formularz.

 • Faktury wystawiane są z użyciem danych Firmowych zawartych na jego Koncie.

 • Faktury VAT zostają przesyłane Firmie w formie elektronicznej na adres e-mail podany w czasie procesu Rejestracji, na co Użytkownicy wyrażają zgodę.

Artykuł 9. Zasady odpowiedzialności

 • Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie Wstawmoto.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 • Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także ich zdolności do realizacji transakcji.

 • Użytkownik zobowiązuje się do przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

 • Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii. Powyższe działania mogą skutkować podjęciem przez Operatora stosownych działań, jakich jak ostrzeżenie o naruszeniu postanowień Regulaminu, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem. Spod odpowiedzialności Serwisu wyłączone są również wszelkie, zamieszczane przez Użytkowników treści, które okażą się nieprawdziwe, niepełne, nieścisłe, nieczytelne lub zamieszczone z opóźnieniem.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez inne osoby z przyczyn od niego niezależnych ich hasła i loginu do Konta.

 • Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Operator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Operatora bądź innych Osób.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

 • Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

 • Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

 • powszechnie uznane za obraźliwe,

 • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

 • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

 • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,

 • wprowadzające w błąd.

 • Operator nie odpowiada za:

 • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

 • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

 • działanie siły wyższej,

 • składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

 • Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu lub naruszeń prawa. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi, z tym, że w takim wypadku Operator wezwie Użytkownika, będącego konsumentem do zaprzestania naruszeń wyznaczając mu termin nie krótszy niż 7 dni.

Artykuł 10. Reklamacje

10.1 Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyny reklamacji.

10.2 Reklamacje dotyczące rozsyłki Ogłoszenia Użytkownik może składać w terminie 30 dni od daty ukazania się Ogłoszenia.

 • Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@wstawmoto.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres:

ul. Dekerta 26, 87-100 Toruń

z dopiskiem „reklamacja Wstawmoto.pl”.

 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika , numer rozesłanego Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 • Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail .

Artykuł 10. Postanowienia końcowe

 • Regulamin dostępny jest w Serwisie Wstawmoto.pl

 • Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

 • W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Wstawmoto.pl oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres zarejestrowanego Użytkownika.

 • Czynności podjęte przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu i żądać usunięcia założonego Konta Użytkownika.

 • O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 • Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Operatora z tym, że w przypadkach sporów z udziałem konsumentów właściwy będzie sąd określony według norm przepisowych.

 • W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

 • Wszelkie materiały udostępniane na stronach Serwisu, a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim na rzecz Operatora. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Serwis lub odwiedzanie stron Serwisu, Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności oprogramowania, zamieszczonych na stronach Serwisu Wstawmoto.pl.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • Załączniki

Załącznik nr 1

Polityka ochrony prywatności

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest AIP portal Wstawmoto.pl z siedzibą

 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa

 • NIP: 524-249-51-43

 • NIP UE: PL5242495143

 • REGON: 015690013

 • KRS: 0000199402

 • Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

 • Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 006180/2013

 • Operator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Operator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a także zabezpieczenia o charakterze programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. W szczególności Operator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dla założenia Konta wymagane jest podanie danych wymienionych w Artykule 3 pkt 1 Regulaminu.

 • Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 • W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Portalu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Portalu, w szczególności nie zrealizował wszystkich zawartych umów - dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Operatora. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w ramach Portalu oraz w celu wykonania przez Operatora usług w ramach Portalu, w tym do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Portalu Zastawca.pl oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Portalu. Dane osobowe Użytkowników te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Portalu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

 • Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane, w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkownika, podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora w ramach Portalu Zastawca.pl usług.

 • W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Portalu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 • Operator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Portalu.

 • Operator wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Portal zbierane w trakcie połączeń internetowych z Portalem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach Portalu Wstawmoto.pl

 • Operator informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Portalu używane są przez Operator pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Portalu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Regulaminu. Uzyskane przez Operatora informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym korzystającym z Portalu. Korzystający z Portalu w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Operator informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Portalu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

Załącznik nr 2

Przedmioty zakazane

Zabronione jest wystawianie w ramach Transakcji następujących przedmiotów (przedmioty zakazane):

 • Przedmioty zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 18 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;

 • Przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

 • Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;

 • Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;

 • Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);

 • Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;

 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);

 • Napoje alkoholowe z wyłączeniem win. Pod pojęciem „wina” oznacza się wina i wyroby winiarskie w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. 2004 Nr 34, poz.292 ze zmianami);

 • Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza oraz produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza, np. produkty witaminowe, suplementy diety.;

 • Organy ludzkie lub zwierzęce;

 • Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;

 • Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;

 • Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

 • Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;

 • Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:

 • Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;

 • Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;

 • Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;

 • Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;

 • Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:

 • tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,

 • naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

 • Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:

 • Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ);

 • Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);

 • Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;

 • Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;

 • Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);

 • Dane osobowe lub listy adresów e-mail;

 • Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

 • Karty Cyfra+, Cyfrowy Polsat oraz Wizja TV, klucze abonenckie do odbioru Canal+;

 • Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;

 • Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;

 • Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;

 • Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;

 • Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;

 • Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia o charakterze erotycznym lub zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;

 • Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.

 • Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.

 • Zwierzęta domowe, psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki.

Załącznik nr 3

Opłaty Konta Firmowe i Użytkownicy rozsyłający ofertę

 • Operator pobiera następujące opłaty za usługi związane z organizacją Ogłoszeń, świadczone w ramach Operatora:

 • opłaty abonamentowe od Kont Firma.

 • opłaty za rozesłanie oferty Użytkownika.

 • Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami netto.

 • Opłata abonamentowa, dla Konta Firma wynosi:

 • Opłaty wchodzą w życie 10.01.2018 r.

 • 99 zł netto na jeden miesiąc kalendarzowy, lub;

 • 500 zł netto za sześć miesięcy, licząc od miesiąca zaksięgowania wpłaty, lub;

 • 1000 zł netto na cały rok, liczony od miesiąca zaksięgowania wpłaty do miesiąca poprzedzającego miesiąc zaksięgowania wpłaty roku następnego.

 • Opłaty za rozesłanie oferty, do Kont Firmowych przez Użytkowników wynoszą:

 • rozsyłka do Firm w powiecie 5 zł netto

 • rozsyłka do Firm w województwie 10 zł netto

 • rozsyłka do Firm wcałym kraju 20 zł netto

 • Opłaty pobierane są z góry.

 • System transakcji finansowych zintegrowana jest z platformą Dotpay S.A. ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków

Załącznik nr 4

Przerwy techniczne

 • Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak Serwis Wstawmoto.pl mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem Operatora. W każdym przypadku Operator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Operator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem poprzez wysłanie wiadomości na adresy poczty elektronicznej podane podczas rejestracji oraz publikację informacji na stronie Wstawmoto.pl.

Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu związanych z rozsyłką Ogłoszeń, w szczególności nie mogli się zalogować, ogłosić Towaru, odpowiedzieć na Ogłoszenie.

 • Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu inny niż wskazana w powyższym pkt. 3 awaria.

 • Operator po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków, dokonuje zwrotu na rzecz Zainteresowanych opłaty abonamentowej (obliczanej w sposób proporcjonalny do czasu wyłączenia).